Terug naar nieuws

Verslag derde sessie klankbordgroep Veerdijk

14 februari 2022

Op 14 februari 2022 vond in Wormer een derde sessie met de klankbordgroep plaats over de herontwikkeling van Veerdijk 44. Lees hier het verslag.

Urban Fabric Development _ Projecten _ Veerdijk 44 wormer _ Verslag tweede sessie klankbordgroep 2

Aanwezig

•           9 leden van de klankbordgroep
•           Urban Fabric Development: Jan Thijs Klaassen (partner, ontwikkelaar), Lucy van Kleef (marketing, communicatie)
•           Objectum: Lex van Dop en Gerben van der Korput (projectbegeleider)
•           Studio Donna van Milligen Bielke: Donna van Milligen Bielke (architect)

Afwezig

•           Gemeente Wormerland: projectbegeleider

Volume

Projectbegeleider Lex van Dop opent de derde en voorlopig laatste bijeenkomst met de klankbordgroep Veerdijk. Architect Donna van Milligen Bielke toont hoe zij, met input van de groep uit de tweede sessie, tot een nieuw ontwerp is gekomen. Ze laat eerst het huidige bestemmingsplan zien waarbij over de gehele kavel tot 9 meter hoog gebouwd kan worden. Dan laat ze het eerste ontwerp zien dat in de eerste sessie met de klankbordgroep gepresenteerd is. Vervolgens toont ze het tweede ontwerp dat aan de hand van de input uit de eerste sessie is bijgeschaafd en waarbij het volume meer terugtrappend is gemaakt.

Na de tweede klankbordsessie is het teruggetrapte ontwerp ook aan de supervisor van de Zaanoever gepresenteerd. Deze supervisor adviseert de Welstandscommissie over het ingediende ontwerp. Het is noodzakelijk om gelijktijdig met de gemeente in overleg te zijn over het ontwerp omdat deze ook geaccordeerd moet worden door de o.a. de stedenbouwkundige van de gemeente en later ook door de Welstandscommissie. De supervisor heeft aangegeven dat het teruggetrapte ontwerp aan de Zaanzijde ervoor zorgt dat het gebouw teveel lost komt te staan van de Zaanwand, waar juist aansluiting op moet worden gezocht. In het overleg met de supervisor is afgestemd dat de gevel aan de Zaankant rechtdoor naar boven loopt, maar dat de bovenste twee lagen aan de Zaan teruggetrapt mogen worden. Op deze manier is er voor de woningen in De Kuif toch meer ruimte en privacy. In het middendeel van het gebouw wordt er per twee verdiepingen teruggetrapt zodat de woningen aan de Javakant meer licht en lucht krijgen.
Donna laat met beelden zien hoe dit er uit komt te zien en dat er meer afstand tot het Javapakhuis wordt aangehouden. Ook zorgt dit ervoor dat de kop van het Merckenrif beter in de ruimte tot zijn recht komt. Vanuit leden van de groep wordt aangegeven dat naar hun mening hiermee het verlies aan zicht, zonlicht en privacy voor de bewoners Java niet voorkomen wordt. De groep geeft ook aan dat naar haar mening de bezwaren vanuit De Kuif over het verlies aan privacy en uitzicht hiermee niet is verholpen. Opgemerkt wordt dat balkons aan de oostzijde van het middendeel de privacy voor de westgevel van Java vermindert en een toename van geluidsoverlast zal geven. Op de vraag van een klankbordgroeplid over ramen in de voorste toren wordt aangegeven dat het onvermijdelijk is voor Urban Fabric Development (UFD) dat die toren zowel aan de oost- als westzijde ramen zullen krijgen. Anderzijds voorkomt dit ‘eyes on the street’-principe sociale onveiligheid.

 

Parkeerdruk en verkeersbeweging

De klankbordgroep uit hun zorgen over de parkeerproblematiek en de genoemde mobiliteitsoplossingen. Bijvoorbeeld in het geval dat de woningen verkocht zijn en de ontwikkelaar er niet meer naar om kijkt. Leden van de groep geven aan dat bij verkoop of verhuur van de woningen UFD geen eisen kan stellen aan het wel of niet bezitten over een auto aan toekomstige kopers of huurders. En dat de kans groot is dat kopers/huurders juist wel over een auto (gaan) beschikken omdat nu al voor de inwoners van Wormer geldt dat 87% niet in Wormer werkzaam is. Mochten de bewoners dan op een later moment geen gebruik meer willen gaan maken van de mobiliteitsoplossingen en besluiten een auto te kopen, dan zal de overlast toenemen.

Leden van de groep uiten ook hun zorgen over de verkeersbewegingen, ontsluiting en veiligheid en de mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld toename van opstoppingen bij de bruggen. Lex licht toe dat het onderzoek naar verkeer door de gemeente wordt gedaan. Hierin worden alle plannen integraal meegenomen. Uiteindelijk moet ieder plan bij het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging beargumenteren dat het plan klopt en aan de voorwaarden voldoet. De gemeente maakt hierin een integrale afweging. Na de eerste klankbordsessie is parkeren in het ontwerp van de architect half verdiept opgelost, met in het middendeel geheel verdiept, om aan de parkeernorm te voldoen. Of de parkeergarage uiteindelijk verdiept, half verdiept of gedeeltelijk anders wordt is nog niet bekend. Gerekend wordt met tussen de 80 en 120 woningen en circa 70 parkeerplaatsen. Er wordt onderzocht of dubbel parkeren met een ‘autolift’ mogelijk is, dit levert meer parkeerplaatsen op. Dit heeft te maken met de puzzel die de ontwikkelaar moet maken in relatie tot de verschillende parkeernormen van de woningtypes in combinatie met alternatieve mobiliteitsoplossingen. Uitgangspunt blijft dat dit altijd binnen de regels van en de afspraken met de gemeente moet vallen. Hierbij worden in beginsel de CROW-richtlijnen gevolgd. Als UFD toch wil afwijken van de parkeernorm zal zij een mobiliteitsplan moeten opstellen m.b.t. parkeren en ontsluiting, welke door de gemeente zal worden meegenomen in de beoordeling van de parkeerdruk en verkeersdruk. Indien naar het oordeel van de gemeente dit mobiliteitsplan voldoende onderbouwing geeft om minder parkeerplaatsen te realiseren dan uit de CROW norm volgt, kan van de parkeernorm worden afgeweken. Volgens de klankbordgroep zijn ruime fietsenstallingen, aanbod van deelauto’s en verbeterd openbaar vervoer niet de oplossing.

Er wordt geopperd dat een externe grote parkeergarage in samenwerking met bijvoorbeeld de Zaandriehoek mooi zou zijn. UFD geeft aan deze optie wel te willen onderzoeken met de ontwikkelaar van de Zaandriehoek. UFD geeft hierbij aan dat dit hoogstwaarschijnlijk dan betaald parkeren zal worden omdat het anders financieel niet haalbaar is. Een deel van de groep geeft aan hier geen voorstander van te zijn. UFD denkt dat het niet waarschijnlijk is dat de sociale huurwoningen ook gekoppeld worden aan een parkeerplaats, omdat – als deze worden verkocht aan een woningcorporatie – het waarschijnlijk is dat een woningcorporatie hiervoor niet wil betalen. Leden van de groep vinden dit een vreemde aanname, omdat zij van mening zijn dat starters grotendeels forensen zullen zijn. Worden de sociale huurwoningen zonder plek aangeboden dan zal er volgens leden van de groep een situatie ontstaan waarin de parkeerdruk op straat weer verder toeneemt terwijl er daar geen capaciteit voor is. Door een groepslid wordt opgemerkt dat het huidige OV in Wormer slecht is (1 busje per uur), en de positieve woorden van UFD over de nabijheid van het treinstation worden niet gedeeld; vanaf dit station is geen sprake van comfortabel reizen, het wordt eerder gekenmerkt als veevervoer. UFD vraagt of klankbordgroepleden het zouden zien zitten om op straat te werken met parkeervergunningen, om de parkeerdruk van de nieuwbouw tegen te gaan. Een aantal leden van de klankbordgroep geeft aan dat zij ook dit niet zien zitten.

 

Programma en concept commerciële plint

Een groepslid vraag naar het aantal woningen. UFD geeft een bandbreedte van 80 – 120 woningen aan, met de kanttekening dat het nu nog een massastudie is op basis waarvan het bouwvlak en de bouwhoogtes bepaald worden die dan worden opgenomen in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de getrapte bouwhoogtes in het middenstuk. Een voorstel programma zou er als volgt uit kunnen zien: aan de voorkant vrije sector woningen, aan de zijkant achter bij Pietersrif sociale huur, middenstuk oostgevel en hoge toren achter vrije sector huur. Een groepslid geeft aan dat hij de afstand tussen de nieuwbouw en achter/zijgevel Java ondanks de aanpassing nog steeds erg klein vindt en benadrukt nogmaals bang te zijn voor windoverlast.

In beide bijeenkomsten met de klankbordgroep uitten de leden hun zorgen over een commerciële plint. Zij zijn bang voor geluidsoverlast en toenemende parkeerdruk, zaken waar op dit moment al problemen mee wordt ervaren. Het concept commercieel programma is voor deze derde klankbordsessie aangepast; de twee commerciële ruimtes aan de Zaankant zijn nu ingetekend als woningen. Hierdoor wordt tevens de zogenaamde ‘plek’ (de ruimte tussen het gebouw en Java) rustiger, maar is er nog steeds sociale controle. Op de vraag welke commerciële functies er komen is er nog geen antwoord, daarvoor is het plan nog in een te vroeg stadium. Avondhoreca ligt niet in de lijn der verwachting, ook omdat de klankbordgroep al eerder heeft aangegeven dat niet te willen. Volgens het huidige ontwerp is er ongeveer 30% sociale huur en zijn die appartementen tussen de 40 – 50 m2 groot. Een klankbord-lid vraagt zich af dat als de sociale huur wordt afgekocht of de appartementen dan ook groter kunnen worden. Ontwikkelaar Jan Thijs Klaassen geeft aan dat als de restricties worden afgekocht, ook groter (geen sociale huur) ontwikkeld mag worden. Hij geeft aan dat dit echter niet zijn voorkeur heeft. Er wordt gevraagd of er al contact is geweest met Parteon of WormerWonen. Dat is (nog) niet het geval. Een groepslid geeft aan dat zij dit vreemd vindt, ook omdat zij had begrepen dat dit de eerste twee partijen vanuit de gemeente zijn om als eerste te benaderen. UFD geeft aan dat dit ook eventueel een belegger kan zijn die de woningen in de sociale sector verhuurt. Een deel van de groep geeft aan er de voorkeur aan te geven dat deze sociale woningen naar een woningcorporatie gaan en niet naar een belegger. Er wordt niet aangegeven waarom dit de voorkeur verdient.

 

Plek vs. doorgang

Lex licht toe dat het gebouw een alzijdig gebouw blijft, met ramen en ingangen aan verschillende zijden. Op een vraag vanuit de groep geeft UFD aan dat er ten behoeve van de ingang aan de westzijde aan Pietersrif een aantal parkeerplaatsen zullen verdwijnen. De groep geeft aan dit niet acceptabel te vinden, omdat hierdoor een aantal parkeerplaatsen zou verdwijnen. Dit is belangrijk zodat er geen stille hoeken met weinig sociale controle ontstaan. De angst van de leden is dat de ‘plek’ gebruikt gaat worden door hangjongeren om te dealen of om rond te hangen tijdens en na sluitingstijd van de nabijgelegen horeca. Er wordt in de gemeente weinig gehandhaafd. Dan wordt er gesproken over of de plek openbaar toegankelijk moet zijn en of deze niet met een hek kan worden afgesloten. Vanuit de supervisor is het niet afsluiten echter een eis. De klankbordgroep geeft aan dat zij deze opening/doorgang tussen Merckenrif en Veerdijk langs Java niet zien zitten. Een deel van de leden vindt dat er tussen het pand aan de achterzijde en de kavelscheiding met kavel Java een hek moet komen om doorgang vanaf de plek naar het Merckenrif te voorkomen. Tussen Bassein en Saigon is ook een hek geplaatst. Deze houdt, mits goed gebruikt, de overlast tegen. De ontwikkelaar geeft aan dat de gearceerde delen op de plattegrond middels een vorm van co-creatie kunnen worden vormgegeven en dat op deze manier dit soort onderwerpen eventueel kunnen worden meegenomen. Het beheer van de plek ziet de groep liever privaat gebeuren, bijvoorbeeld door een VvE. Men is wantrouwend tegenover gemeentelijk beheer van deze ruimte.

 

Aanhechting van de Zaanwand

De architect geeft in de presentatie aan hoe er geprobeerd is een gebouw te ontwerpen dat vanuit het oosten gezien deel uitmaakt van de Zaanwand en van recht voor en vanuit het westen juist te zien is dat het gebouw losstaat van de wand. Iemand vraagt of dit aanzicht visueel gemaakt kan worden vanuit het westen. Er wordt overwogen om een filmpje te maken, maar de architect geeft aan dat zij het visueel heeft gemaakt via de schuimmaquette. Donna nodigt de aanwezigen uit de maquette van dichtbij te bekijken. Hoe westelijker je bent des te minder de westgevel van Java zichtbaar is. Een lid van de groep benoemt dat de geschetste kuif van de Veerdijk 44 niet een onderdeel is van het Beeldkwaliteitsplan, waar is dit idee dan op gebaseerd? De architect licht toe dat dit te maken heeft met dat er een brug geslagen moet worden met aan de ene kant de pakhuizen en aan de andere kant de woontorens. Door aan beide zijden de hoogte van het naastgelegen gebouw te matchen, ontstaat een natuurlijke overloop. Vanuit een aantal leden wordt aangegeven dat de hoge achterwand, zoals in beeldkwaliteitsplan benoemd, begrijpelijk is. Maar dat de tweede verhoging aan de voorzijde erg dubbel aanvoelt, alsof er in het belang van meer woningen geen keuze gemaakt wordt. Het plan zal uiteindelijk moeten voldoen aan de in de overeenkomst genoemde bijlagen en het bestemmingsplan. Daarnaast moet het ontwerp een akkoord van welstand krijgen.

 

Fasering

Wat de klankbordgroep begrepen heeft uit de presentatie Zaandriehoek is dat in 2022 de verkoop van de woningen van start gaat en 2023 start bouw is. Ze vragen zich af wat de fasering van de bouw van Veerdijk 44 is en of de bouw tegelijk met de omliggende projecten plaatsvindt. Dit i.v.m. heien, bouwverkeer, het zakken van veen etc. Jan Thijs geeft aan dat daar nog geen afspraken over zijn gemaakt. Qua planning is de start bouw niet eerder dan tweede helft 2023. Dus het lijkt erop dat dit project achter de Zaandriehoek aangaat. Maar deze data zijn nog niet definitief.

 

Afronding en rondvraag

Een aantal leden van de groep geeft aan dat zij nog steeds teleurgesteld is over de massa en het aantal BVO. Op een vraag vanuit de groep wordt aangegeven dat het in deze sessie gepresenteerde plan een BVO heeft van circa 10.000 m2.  Bij hen leeft het gevoel dat deze niet echt is aangepast. In het ontwerp wordt over aandacht en respect voor het verleden gesproken, maar het respect voor de huidige bewoners wordt volgens een aantal leden vergeten. Meerdere leden zijn niet gerust op de onderwerpen parkeren en verkeersdruk. Verbazing en teleurstelling wordt er door een aantal leden geuit over het feit dat op drie punten uit de eerste sessie (BVO was 10.000m2 en is dat nog steeds, geen oplossing voor parkeerproblematiek in de ‘’wijk’’ en geen oplossing/antwoord over de zorgen omtrent de ontsluiting naar het centrum en de Zaanbrug) geen enkele stap is gezet door UFD/de gemeente. Toch heerst er ook bij een deel van de groep het gevoel dat er op diverse onderwerpen, zoals invulling van de ‘plek’ en de extra ruimte nabij het midden van het gebouw, wel naar de klankbordgroep geluisterd is. Ter afronding van deze bijeenkomst toont de architect een overzicht van de aanpassingen in het plan n.a.v. de klankbordsessies.

Volgens de groep zijn er weinig concrete gemeentelijke stukken om het plan aan te toetsen, ook omdat er nog geen nieuw bestemmingsplan is. Dit is wel de reden waarom de klankbordgroep samenzit. Jan Thijs geeft aan dat op basis van visies en gesprekken met de gemeente e.e.a. wordt afgestemd om tot een passend plan te komen. Daarom worden er tegelijkertijd ook gesprekken met de gemeente gevoerd. De leden vinden het bijzonder dat het plan wordt getoetst aan zaken zoals het BKP die nog niet door de gemeenteraad vastgesteld zijn. Iemand vraagt naar de samenhang met de Erfgoednota. Deze is bij architect, UFD en Objectum niet bekend.

Op de vraag of de KPN-mast straks nog zichtbaar is kan nog geen antwoord worden gegeven, omdat het ontwerp nog niet vaststaat. Wel is duidelijk dat de beoogde ontwikkeling geen belemmering voor de werking van de toren zal vormen.

Door een klankbordgroeplid vanuit Java wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met de directe planschade. Het gaat dan over zaken als verlies aan licht, lucht, zon, privacy en toename overlast (geluid, wind). Daarnaast wordt er specifiek gevraagd naar hemelwaterafvoer Java (nu aan westkant lozing op putten/riool op kavel V44), het hekwerk tussen V42 en V44 (is van V44) en bijvoorbeeld ook het lappen van de ramen westgevel Java (nu met hoogwerker op terrein V44). Jan Thijs geeft aan dat een onafhankelijke partij de eventuele planschade toetst. Hij laat weten dat hij graag met de bewoners in gesprek blijft over praktische zaken zoals ramenlappen, de bestaande afspraken tussen Java en de eigenaar van de bouwkavel die nu worden benoemd, zijn onderwerpen waar hij geen weet van heeft en graag over in gesprek gaat.

De ontwikkelaar geeft aan dat zij geluidsonderzoek, verkeersonderzoek, wind- en zonlicht onderzoek zal laten uitvoeren ten behoeve van het bestemmingsplan.

Lex van Dop sluit de avond af met de opmerking dat we hier aan tafel zitten met tegenstrijdige belangen en dat het belangrijk is die te bespreken. Op deze manier komt er een dialoog tot stand en kan er begrip voor elkaars standpunten komen. Gedurende de klankbordsessies is er meer openheid ontstaan. Deze derde sessie is geen afscheid; de ontwikkelaar gaat door met de plannen en participatie op deelonderwerpen kan volgen.

De volgende bijeenkomst zal een informatieavond voor de gehele buurt zijn. Naar verwachting is dan de anterieure overeenkomst met de gemeente getekend.

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over dit verslag? Mail deze naar veerdijkwormer@urban-fabric.nl