Terug naar nieuws

Privacyverklaring en disclaimer

1 januari 2021

Privacyverklaring

versie januari 2021

In dit privacybeleid legt Urban Fabric Development B.V. (en alle ondernemingen die tot haar groep behoren) (hierna “UFD”) uit hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens en hoe zij deze verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Algemeen

UFD verzamelt alleen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. De verzamelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij dat uitdrukkelijk wordt vermeld in het privacybeleid. UFD verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren.

 

Webbezoek

Wanneer u de website van UFD bezoekt wordt uw IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar personen.

 

Verzoek om informatie over/inschrijving op het bouwproject

Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het kopen van een woning heeft UFD persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of met u in verband kunnen worden gebracht. Persoonsgegevens zijn onder meer uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook informatie over uw inkomen. Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken.

Welke persoonsgegevens heeft UFD nodig?

Koopt u een woning van UFD of bent u geïnteresseerd om een woning van UFD te kopen, dan verstrekt u ons uw persoonsgegevens. UFD gebruikt deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruikt UFD deze om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

UFD heeft altijd nodig:

• Uw volledige naam, adres en woonplaats;

• Uw geboortedatum;

• Uw telefoonnummer;

• Uw e-mailadres.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

UFD neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen voor haar systemen en persoonsgegevens om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. UFD voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zal UFD u zo snel mogelijk informeren over het incident. UFD informeert u dan ook over de maatregelen die zij heeft genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mailings en/of nieuwsbrieven

Voor de mailings van UFD m.b.t. uw interesse in óf koop van een woning gebruikt UFD uw e-mailadres. UFD houdt statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt. Dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

Contact met makelaars/notaris/Woningborg/aannemer

UFD deelt uw persoonsgegevens in eerste instantie met de makelaars. Indien u overgaat tot aankoop van het woning, dan deelt UFD de gegevens met nog vier andere partijen (hieronder nader beschreven).

Makelaar:

UFD verkoopt haar woning via makelaars. Reageert u op een woning die een makelaar voor ons verkoopt? Dan sturen we uw persoonsgegevens door. De makelaar krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Hij zal uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Notaris:

De met u gesloten koop- en aannemingsovereenkomst dient UFD door te sturen naar de behandelende notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst staat altijd vermeld welke notaris dit is. De notaris beschikt hiermee over de gegevens die in de overeenkomsten staan vermeld en zal deze gebruiken om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Ook hij zal deze persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Woningborg:

Ook dient UFD de getekende aannemingsovereenkomst te sturen aan Woningborg. Zij hebben deze nodig om voor u een Garantie- en waarborgregeling van de koopwoning op te maken en aan u te verzenden.

Aannemer:

Om zijn werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, ontvangt ook de aannemer uw persoonsgegevens.

 

Wanneer geeft UFD persoonsgegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens geeft UFD alleen aan derden:

• In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.

• Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.

• Als dit wettelijk verplicht is.

 In andere gevallen vraagt UFD altijd eerst uw toestemming.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

• Deze privacyverklaring geldt voor mensen die onze website bezoeken, onze nieuwsbrieven ontvangen en/of een woning bij ons kopen.

• Deze website verwijst met ‘links’ naar Mailchimp en Eventbrite. Deze organisaties faciliteren voor ons respectievelijk het systeem van nieuwsbrieven en aanmeldingen voor bijeenkomsten. Met deze partijen heeft UFD een Verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin vermeld wordt hoe de persoonsgegevens verwerkt worden. Mailchimp slaat haar gegevens buiten de EU op. Bekijk hier de Verwerkersovereenkomsten met Mailchimp en Eventbrite.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

UFD kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. UFD adviseert u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Indien u de persoonsgegevens die UFD van u heeft wilt bekijken of wijzigen, neemt u dan contact op via 020 308 00 02 of via info@urban-fabric.nl

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.urban-fabric.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Urban Fabric Development B.V. (hierna: “UFD”). In deze disclaimer geeft UFD aan onder welke voorbehouden zij de informatie op haar website aan u beschikbaar stelt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van UFD is u uitdrukkelijk niet toegestaan tekst, foto- en/of beeldmateriaal op onze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij UFD.

 

Geen garantie op juistheid

UFD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mochten er ondanks deze inspanningen informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan UFD daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. UFD behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Alle afbeeldingen van interieur en exterieur, de zogenaamde ‘artist impressions’ zijn bedoeld om geïnteresseerden een beeld van het ontwerp en het beoogde resultaat te geven. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De website en brochure gelden dan ook niet als contractstuk bij enig project. De situatietekeningen en de impressies behorend bij deze verkoopdocumentatie zijn zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Aan deze impressies kunnen echter geen rechten worden ontleend. Alle genoemde maten op de website/in de brochure zijn ‘circa maten’. De plattegronden, gevelbeelden en beeld- en sfeerimpressies op deze website zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De in de brochure afgebeelde uitzichten geven een indicatie van de weidsheid van het uitzicht vanuit het gebouw, maar kunnen niet gezien worden als een directe afspiegeling van de werkelijke situatie.

De in de brochure afgebeelde woningspecificaties zoals terras en vloerafwerkingen, badkamer- en keukenopstellingen en andere details, geven slechts mogelijkheden weer en dienen ter inspiratie. Zij gelden niet als onderdeel van de contractstukken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De weergegeven maten zijn indicaties ten behoeve van een eerste inschatting van de ruimte.

In de verkooptekeningen staan de precieze maten. Bij het eerste optiegesprek krijgt u een uitgebreide set contractstukken plus een uitvoerige uitleg van de mogelijkheden en het aanbod. Op basis daarvan neemt u de uiteindelijke aankoopbeslissing. Alleen aan de bepalingen in de uiteindelijk getekende koop- en aannemingsovereenkomst kunnen rechten worden ontleend. In de ‘artist impressions’ kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt. De indelingsvarianten kunnen tegen een meerwerkprijs worden gekozen.